Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Γιορτή και μεθεόρτια

Με τη γιορτή εμάλωνε η επομένη μέρα
λέγοντας από τη γιορτή πως είναι ανωτέρα.
«Εσύ είσαι κοπιαστική, γεμάτη ασχολίες
ενώ εγώ ᾿μαι άνετη, γεμάτη ευωχίες
π᾿ απολαμβάνουν οι πιστοί με άνεση καμπόση».
Και η γιορτή κατάφερε να την αποστομώσει:
«Είναι αλήθεια αυτά που λες, ω επομένη μέρα,
αλλ᾿ αν δεν ήμουνα εγώ τι θά ᾿σουν θυγατέρα;»              
                                 
Ἑορτὴ καὶ Ὑστεραία


 Τῇ ἑορτῇ φασι τὴν ὑστεραίαν ἐρίσαι λέγουσαν ὡς 
ἐκείνη μὲν ἀσχολιῶν τε μεστὴ καὶ κοπώδης ἐστίν, 
ἐν αὐτῇ δὲ πάντες ἀπολαύουσι τῶν παρεσκευασμένων 
σχολάζοντες· τὴν δ᾿ ἑορτὴν πρὸς ταῦτ᾿ εἰπεῖν: «Ἀληθῆ 
λέγεις· ἀλλ᾽ ἐμοῦ μὴ γενομένης, σὺ οὐκ ἄν ἦσθα.»

«ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ», Εκδόσεις Γερμανός, 2016